skip to Main Content

Organisatie

De Osteoporose Vereniging is opgericht op 10 februari 1993 om de belangen van mensen met osteoporose en osteopenie te behartigen. We zijn een onafhankelijke patiëntenorganisatie met een verenigingsbestuur en leden.

Bestuur

Per juli 2020 heeft de vereniging een bestuur van 2 personen en 2 kandidaat-bestuursleden. Allen zijn zij vrijwilligers. Alleen de ALV kan de kandidaat-bestuursleden benoemen tot bestuurslid. Tot die tijd nemen de bestuursleden vast deel aan bestuursvergaderingen en hebben zij, als vrijwilligers, ook ieder een of meer portefeuilles.

De Bestuursleden zijn:

  • Harry van den Broek, voorzitter
  • Erwin Hermans, secretaris
  • Renée van Pamelen-Hollenberg (penningmeester)
  • Agnes Bruijn-Leemrijse (o.a. vrijwillige inzet).

Het bestuur maakt de plannen voor de voortgang en ontwikkeling van de vereniging en wordt met enkele uren per week ondersteund door de directeur Hendrien Witte, bestuursondersteuner Maria Zwart, twee  ZZP-ers voor de communicatie en door Stichting WijzijnMEO.
Meo verzorgt ons secretariaat, waaronder communicatie, coördinatie, telefonische bezetting en (leden)administratie.

Het secretariaat is gevestigd in Haarlem en Alkmaar (contactgegevens).

Vrijwilligers

We mogen ons verheugen in een groeiend aantal vrijwilligers. Zij vervullen belangrijke rollen binnen de vereniging, omdat we maar beperkt over een betaald team beschikken. Bovendien verwoorden de leden de stem van de achterban en is hun inzet vanuit ervaringsdeskundigheid van groot belang.

Het grootste aantal vrijwilligers heeft een rol in het Vragenteam: de telefoon en het beantwoorden van  mailvragen. Daarnaast neemt een aantal vrijwilligers deel aan projecten die we samen met de zorg doen, zoals de richtlijnherziening en Chronisch Zorgnet. En we hebben ook eigen projecten gericht op betere zorg en leefstijl, zoals de inventarisatie van de regionale zorg.

Onze boekhouding wordt bijgehouden door een vrijwilliger, we krijgen steun van een vrijwilliger bij de ontwikkeling van onze marketing en waar mogelijk ontplooien we nieuwe initiatieven.

Hoe we onze vrijwilligers begeleiden en ondersteunen, hebben we vastgelegd in ons vrijwilligersbeleid.

Leden sturen

In een vereniging maken natuurlijk onze leden de dienst uit.
Deze leden helpen, samen met donateurs, onze activiteiten ook financieel mogelijk te maken en hierdoor zijn onze informatie en activiteiten ook voor jou toegankelijk. Steun ons ook als lid of donateur.

Algemene Ledenvergadering

De algemene ledenvergadering (ALV) komt jaarlijks bijeen om zich te buigen over het financiële jaarverslag en het activiteitenverslag van het afgelopen boekjaar. Tijdens de vergadering zal ook een vooruitblik voor het komende jaar worden gegeven. Eind van het jaar biedt het bestuur het jaarplan voor het nieuwe jaar aan de leden aan.

Financiering

Onze vereniging is volledig onafhankelijk en wordt primair gefinancierd door onze leden en donateurs. Daarnaast ontvangen we jaarlijks bijdragen van Fonds PGO van VWS en ReumaNederland. Speciale projecten kunnen we ondernemen indien hier een externe financiering voor kan worden gevonden, meestal via overheidssubsidies.
Ook ontvangt de vereniging (onregelmatig) sponsorgelden van verschillende organisaties en bedrijven.
Een actueel overzicht

De financiële verantwoording van afgelopen jaren is hier te vinden.

LinkedIn

X