Skip to content

Privacybeleid

Privacy persoonsgegevens

De Osteoporose Vereniging respecteert je privacy en doet er alles aan om die te beschermen. In deze privacyverklaring lees je hoe we omgaan met je gegevens als lid, vrijwilliger, donateur, deelnemer of op een andere manier geïnteresseerde. Let bij gebruik van websites en email wel altijd op de mogelijkheid van misbruik of misleiding en controleer het internetadres in je internetbrowser bij het invullen van persoonsgegevens. Ons privacybeleid geldt uiteraard voor alle vormen waarin je gegevens worden vastgelegd en/of bewaard.

Mocht je vragen hebben over dit onderwerp, mail dan ons secretariaat: info@osteoporosevereniging.nl

Persoonsgegevens

Uitgangspunt bij het verwerken van je persoonsgegevens is dat persoonsgegevens worden verzameld die niet meer dan strikt noodzakelijk zijn. Bovendien stelt de Osteoporose Vereniging alles in het werk om ervoor te zorgen dat we alleen die persoonsgegevens verzamelen die voor het uitvoeren van onze activiteiten noodzakelijk zijn. We gaan zorgvuldig en nauwkeurig met je persoonsgegevens om.

Verantwoordelijk voor de verwerking en bescherming van je persoonsgegevens is de Osteoporose Vereniging, gevestigd in Bilthoven. Alle soorten gegevens die worden opgeslagen zijn aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Onze Functionaris Gegevensbescherming is mevrouw Hendrien Witte, aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bereikbaar via info@osteoporosevereniging.nl, 088-5054300 of per post aan Osteoporose Vereniging, Postbus 418, 2000 AK Haarlem.

Wiens gegevens worden opgeslagen?

Als je lid en/of vrijwilliger wordt van de Osteoporose Vereniging, een donatie doet of om een andere reden contact met ons zoekt en daarbij je persoonlijke gegevens vermeldt, geef je tegelijk toestemming om die persoonsgegevens te administreren en verder te verwerken. Dat doen we uiteraard rekening houdend met de voorschriften van ons privacybeleid. Het is daarom wellicht praktisch een kopie van dit privacydocument te bewaren voor je eigen administratie.

Nieuwe relaties ontvangen van de Osteoporose Vereniging een welkomstbericht per post, via e-mail, telefoon of sms en worden regelmatig geïnformeerd over campagnes, projecten en onderzoek.

Als je geen post of andere nieuws van de Osteoporose Vereniging wilt ontvangen, laat dit dan per

e-mail weten via info@osteoporosevereniging.nl of per post aan Osteoporose Vereniging, Postbus 418, 2000 AK Haarlem.

Welke noodzakelijke gegevens worden opgeslagen?

Afhankelijk van de diensten en functies die je gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je verwerken:

 • Voorletters, voor- en achternaam
 • Man/vrouw/nvt
 • Evt. functie binnen de Vereniging
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • Bankrekeningnummer
 • Informatie over je incassomachtiging (frequentie en hoogte bedrag)
 • Welke brochures, producten of informatie je hebt aangevraagd
 • Informatie uit enquêtes
 • Afhandeling van je betaling
 • Verzending van onze nieuwsbrief en/of voorlichtingsmateriaal
 • Om je gericht en persoonlijk te informeren over voor jou relevante thema’s.

Ook kunnen we in sommige gevallen bijzondere persoonsgegevens van je verwerken. Het gaat dan om gegevens over je gezondheid, bijvoorbeeld als je meewerkt aan een interview in ons magazine of een formulier invult op onze website. Je kunt gegevens over je gezondheid ook zelf aangeven. Uiteraard verwerken wij deze bijzondere persoonsgegevens alleen wanneer je daar uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven.

Voor welke doel?

Aangezien persoonsgegevens alleen worden verwerkt voor een bepaald doel, willen we graag duidelijk maken voor welk doel we je gegevens verzamelen:

 • Om je te kunnen bellen, sms-en of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening goed te kunnen uitvoeren of om je verder te helpen als je vragen hebt.
 • Om gegevens te verwerken die je online met ons deelt. Denk bijvoorbeeld aan het tekenen van een petitie, het aanmaken van een online actiepagina of het openen van en/of aanklikken in onze nieuwsbrief. Hierdoor kunnen we je gerichte en relevante informatie aanbieden en proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten bij jouw interesses.
 • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om je uit te nodigen voor bijeenkomsten, webinars of andere evenementen.
 • Voor als we graag je mening en ervaringen horen zodat we naar buiten toe de visie en ervaringen van patiënten zelf kunnen uitdragen (inbreng patiëntperspectief en patiëntervaringen).

Grondslagen op basis waarvan je gegevens worden verzameld

 • Je hebt toestemming gegeven voor het gebruik van gegevens die je ons hebt verstrekt.
 • De verwerking van je persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, wanneer je een overeenkomst met ons bent aangegaan of deelneemt aan een actie.
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van een voor de Osteoporose Vereniging gerechtvaardigd belang. Een voorbeeld hiervan is het opslaan van je contactgeschiedenis met ons om je zodoende gerichte aanbiedingen en service te kunnen bieden.
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een wettelijke plicht. De wettelijke bewaarplicht van de fiscus bijvoorbeeld kan een reden zijn om bepaalde gegevens te bewaren.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

De Osteoporose Vereniging bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Als je ons verzoekt je via bepaalde kanalen, zoals telefonisch of per sms, niet meer te benaderen zullen wij je gegevens dus langer bewaren om zeker te stellen dat we ook in de toekomst aan je verzoek kunnen blijven voldoen. Je gegevens worden dan uiteraard wel uitgesloten van nieuwe campagnes en contactmomenten.

Na afloop van de bewaartermijnen worden je persoonsgegevens direct vernietigd en/of geanonimiseerd, tenzij het op grond van de wet verplicht is bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval worden deze specifieke gegevens tijdens de wettelijke bewaartermijn bewaard. Als de Osteoporose Vereniging je persoonsgegevens anonimiseert worden ze ontdaan van alle tot jou herleidbare gegevens en vervolgens op geaggregeerd en geanonimiseerd niveau gebruikt voor onderzoeksdoeleinden en om ons dienstenaanbod en onze werkzaamheden te optimaliseren.

Niet-persoonsgegevens

Niet-persoonsgegevens zijn gegevens over het gebruik van de website en diensten die niet gebonden zijn aan je persoonlijke identiteit. De Osteoporose Vereniging verzamelt en analyseert dergelijke niet-persoonsgegevens om te evalueren hoe bezoekers de website gebruiken.

De Osteoporose Vereniging doet er alles aan om de privacy van minderjarigen te beschermen. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker daadwerkelijk ouder is dan 16. Wij moeten er daarom van uitgaan dat ouders of andere direct verantwoordelijken betrokken zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat gegevens over hen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als u van oordeel bent dat wij desondanks zonder die toestemming persoonsgegevens hebben verzameld van kinderen die jonger zijn dan 16 jaar, neem dan contact met ons op via info@osteoporosevereniging.nl of per post aan Osteoporose Vereniging, Postbus 418, 2000 AK Haarlem. Wij verwijderen deze informatie dan uiteraard zo spoedig mogelijk.

De website van de Osteoporose Vereniging kan verwijzingen bevatten naar websites van derden. Deze privacyverklaring heeft geen betrekking op websites van derden waarnaar gelinkt wordt. We doen uiteraard ons best om alleen verwijzingen op te nemen naar websites met een deugdelijke privacybeleid, maar kunnen niet garanderen dat dit altijd opgaat.

De Osteoporose Vereniging verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dat nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met onze leden, vrijwilligers, donateurs en andere relaties, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Een voorbeeld is het verstrekken van adresgegevens aan een postverwerker om je post te kunnen sturen.

Met derden die in opdracht van de Osteoporose Vereniging persoonsgegevens verwerken voor bijvoorbeeld administratieve afhandeling, sluiten we een verwerkersovereenkomst. Zo zorgen we dat onze verwerkers een zelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens hanteren als we zelf doen. Via de Functionaris Gegevensbescherming als verantwoordelijke voor de gegevensbescherming kan een lijst worden opgevraagd van onze bewerkers.

Net als iedereen heb je het recht je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of – zoals dat heet – vergeten te worden. Verder heb je het recht je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je bewaren in een computerbestand naar jou of een ander, of naar een door jou genoemde organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, vergetelheid en/of gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of een melding tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@osteoporosevereniging.nl of per post aan Osteoporose Vereniging, Postbus 418, 2000 AK Haarlem. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op je verzoek en zullen voor zover mogelijk eventuele wijzigingen doorgeven aan derden.

Niet in alle gevallen overigens kunnen wij je verzoek tot verwijdering uitvoeren. Wanneer je eerder een overeenkomst met ons had gesloten, zoals een machtiging of een schenkingsakte, kan het noodzakelijk zijn bepaalde gegevens te bewaren. De Belastingdienst bijvoorbeeld vereist dat wij dit soort overeenkomsten zeven jaar bewaren.

We willen je er ook op wijzen dat je altijd de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kun je via deze pagina doen https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Op de website staat de mogelijkheid vermeld je te abonneren op nieuwsbrieven op een specifiek kennisgebied of over bepaalde informatie. Je moet je daar zelf voor aanmelden, wat inhoudt dat de Osteoporose Vereniging je nooit ongevraagd dergelijke nieuwsbrieven toestuurt. Tussentijds afmelden kan uiteraard altijd door een e-mail te sturen aan info@osteoporosevereniging.nl

De Osteoporose Vereniging zal er alles aan doen alles om de beveiliging van je gegevens optimaal te garanderen. De toegang tot je persoonsgegevens is alleen via een login met wachtwoord mogelijk voor daartoe bevoegde personen in onze organisatie en voor de desbetreffende verwerkers.

We hebben voorts zoveel mogelijk adequate technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of welke vorm van onwettige verwerking dan ook. Onze donatiepagina beveiligt daarom ook je betaalgegevens door het gebruik van Secure Sockets Layer (SSLi, een protocol dat privacy voor communicatie op het internet garandeert en dat is ontworpen om afluisteren, inmenging of vervalsing van berichten te voorkomen. Als je op een beveiligde pagina zoals ons donatieformulier bent, moet je browser je melden dat je op een veilige site bent).

We gebruiken SSLi om gevoelige informatie online te beschermen, maar beschermen je gebruikersinformatie uiteraard ook in de andere digitale en papieren vormen waarin je gegevens worden vastgelegd. Al je gegevens, dus niet alleen de gevoelige informatie zoals betaalgegevens, zijn maar beperkt toegankelijk. Alleen medewerkers die de informatie nodig hebben om een bepaalde taak te verrichten, bijvoorbeeld onze administratieve medewerkers en de desbetreffende verwerkers, hebben toegang tot deze persoonsgegevens.

Een cookie is een klein databestandje dat een website op de harde schijf van je computer zet als je die website bezoekt. Zo’n cookiebestandje kan informatie bevatten, zoals een gebruikers-identificatie code, die de website kan gebruiken om de websitepagina’s die je bezoekt na te gaan. De Osteoporose Vereniging maakt gebruik van een aantal cookies om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken stukken van de inhoud van de website via social media te delen en om de inhoud van de site en advertenties af te stemmen op je voorkeuren.

Op osteoporosevereniging.nl kun je zelf bepalen welke cookies je wilt toestaan. Helemaal onderaan de website staat een link naar ‘Cookies’. Je kunt hiermee zelf je persoonlijke instellingen aanpassen en bepaalt zelf welke cookies je wel of niet aanzet. De functionele cookies kun je niet uitzetten, die zijn noodzakelijk om de website naar behoren te laten functioneren.

De Osteoporose Vereniging maakt op haar website gebruik van cookies met de volgende doelen

 • Functioneel: cookies die ervoor zorgen dat deze website naar behoren functioneert.
 • Ter vergemakkelijking van de gebruikerservaring: cookies voor social media en anonieme tracking om de gebruikerservaring te verbeteren.
 • Social media cookies: we maken gebruik van social media cookies zodat je de inhoud van onze website kunt delen via onze social media kanalen. Daarnaast kunnen deze cookies wel je websitegedrag monitoren en kunnen social media kanalen deze informatie gebruiken voor profiling en tracking van bezoekers.

Om welke cookies gaat het dan?

Noodzakelijke cookies:

 • ak_bmsc
 • hex (32)
 • wc_cart_hash_#
 • wc_fragments_#

Statistische cookies:

 • _ga
 • _ga_#
 • _gat
 • _gid
 • collect
 • td

Marketing cookies:

 • _fbp
 • _gcl_au

Ongekwalifiseerde cookies:

 • akaalb_api_rtlcloudservices
 • akaalb_rtl_embed_lb
 • akaalb_rtl_player_lb

Functionaris persoonsgegevens: H. Witte
Bereikbaar:

Osteoporose Vereniging
Postbus 418
2000 AK Haarlem

Info@osteoporosevereniging.nl
K.v.K. Gooi en Eemland nr.: 40482453

De Osteoporose Vereniging behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig deze tekst op onze website.