skip to Main Content

Wie zijn wij?

De Vereniging

De Osteoporose Vereniging is dé onafhankelijke belangenorganisatie voor mensen met osteoporose, osteopenie en fracturen en hun naasten.
We vertegenwoordigen meer dan een miljoen patiënten. De vereniging is een organisatie van, voor en door patiënten. De wensen, behoeften en ervaringen van patiënten bepalen wat we doen en wat onze inzet is. Deze ervaringen, behoeften en wensen halen we op via ons vragenteam, onze webinars, bijeenkomsten en achterbanraadplegingen. De actieve steun van onze leden en donateurs en onze sponsoren maken dit mogelijk.

Met de inzet van onze enthousiaste vrijwilligers maken we ons hard voor betere zorg en betere kwaliteit van leven van mensen met osteoporose. Dit doen we door:

Hoe meer mensen meedoen of ons steunen hoe groter onze invloed wordt: lid of donateur worden kan via deze link

De Organisatie

Bestuur

Het bestuur maakt de plannen voor de voortgang en ontwikkeling van de vereniging en vergadert minimaal 6 keer per jaar. Het bestuur bestaat momenteel uit 4 personen waarvan de meerderheid uit eerste hand ervaart wat het betekent om osteoporose te hebben. De bestuursleden werken op vrijwillige basis en krijgen niet betaald voor hun werkzaamheden. Het bestuur bestaat uit:

Ondersteuning

Het bestuur wordt met enkele uren per week ondersteund door de directeur Hendrien Witte, bestuursondersteuner Yvette Verberne, twee ZZP-ers voor de communicatie en door MEO.

Annette Zeelenberg is redacteur van onder andere ons blad, nieuwsbrief en themanummers. Corine Voogt van Halfjuni verzorgt onze vormgeving en opmaak. MEO verzorgt ons secretariaat, waaronder communicatie, coördinatie, telefonische bezetting en (leden)administratie.

Algemene ledenvergadering

De Algemene ledenvergadering is het hoogste orgaan van de vereniging. Minimaal één keer per jaar komen de leden bijeen in de maand mei. De ALV benoemt bestuursleden, keurt het jaarplan en de financiële en inhoudelijke verantwoording goed. Op basis daarvan verleent zij het bestuur decharge voor het gevoerde financiële beleid. Voor de stukken van de laatste vergadering klik hier.

Leden sturen; invloed en zeggenschap

De behoeften, wensen en ervaringen van mensen met osteoporose zijn de uitgangspunten voor ons handelen. Via ons vragenteam, vragenlijsten, bijeenkomsten halen we deze ervaringen en behoeften op. Uiteindelijk beslissen de leden in de Algemene Ledenvergadering over het beleid van de vereniging. Doe mee en steun ons als lid of donateur.

Vrijwilligers

Zonder vrijwilligers zou het bestuur geen uitvoering kunnen geven aan de ambities en beleidsplan. Bijna alle vrijwilligers zijn ook ervaringsdeskundigen. Daarmee geven zij ook stem aan de achterban. Het grootste aantal vrijwilligers heeft een rol in het Vragenteam. In dit team worden zowel telefonisch als per mail vragen van mensen met osteoporose of osteopenie beantwoordt. Ook zijn er vrijwilligers actief in de belangenbehartiging. Zij vertegenwoordigen de achterban bijvoorbeeld in richtlijn herzieningen. Maar ook op het gebied van boekhouding, communicatie via social media, voorlichting of activiteiten op het gebied van onderling contact en leefstijl zijn vrijwilligers actief.

Vrijwilligers worden actief ondersteunt en begeleidt. Hoe we dit doen hebben vastgelegd in ons vrijwilligersbeleid.

Wil je je ook inzetten voor de vereniging of wil je meer weten over het doen van vrijwillige werkzaamheden voor de vereniging neem dan contact op met Hendrien Witte (hwitte@osteoporosevereniging.nl)

Vragenteam

Ons vragenteam bestaat uit ervaringsdeskundigen. Dat wil zeggen de vrijwilligers hebben zelf osteoporose. Er is een telefoonteam bestaande uit vrijwilligers die op dinsdag en donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur vragen beantwoorden. Ook kunnen er vragen per mail gesteld worden met dit formulier.

Advies van experts

De vereniging wordt met raad en daad bijgestaan door experts uit het veld.
De experts geven de Osteoporose Vereniging gevraagd en ongevraagd adviezen over de wijze waarop zij invulling kan geven aan de doelstellingen van de vereniging.

Het bestuur van de Osteoporose Vereniging kan – indien nodig – vragen voorleggen aan (individuele) leden van de groep experts. Hiermee dragen de experts bij aan het verbeteren van de kwalitatieve informatievoorziening door de vereniging.

De samenstelling van de groep van experts is multidisciplinair. Wij steven ernaar om in ieder geval de volgende disciplines te betrekken: endocrinoloog, reumatoloog, verpleeghuisarts, geriater, revalidatiearts, huisarts, apotheker/farmacie, neuroloog, paramedische disciplines (ergotherapeut, fysiotherapeut, Caesartherapeut, diëtist), medisch of klinisch psycholoog, verpleegkundige, ‘alternatieve’ specialisten zoals een homeopathisch arts.

Statuten en reglementen

Klachtenprocedure